Ресурси

Битова престъпност и доверие в полицията

Policy Brief

Ниското доверие на българските граждани в полицията оказва пряко влияние върху нивото на докладване на инциденти от жертви на престъпления. Ниските нива на съобщаване създават системен проблем, тъй като възпрепятстват ефективното разследване
и правораздаване, което повишава риска от нарастване на конвенционалните престъпления.

Настоящият анализ разглежда основните фактори зад тези тенденции, по-специално слабостите в полицейската регистрация на престъпления, и дава препоръки за насърчаване на гражданска активност и доверие в полицията.

Пълен текст (Adobe PDF, 1 MB)

Регионални измерения на престъпността в България

Регионалните различия в нивата на битовата престъпност до този момент остават слабо изследвани. Анализът на показателите, които отчитат съществени разлики в отделни области, градове и районни управления на МВР, дава възможност да се идентифицират слабостите в превенцията и противодействието на престъпността.

Настоящият анализ представя два иновативни инструмента за оценка – Индекс на регистрираната битова престъпност (Индекс на битовата престъпност), който отчита нивата на битовата престъпност, и Индекс на гражданската активност при заявяване на престъпления (Индекс на заявяване), който отчита активността на гражданите при докладване на престъпления. Двата индекса позволяват анализ на регионалните и местните различия по отношение на виктимизацията на населението и нивата на заявяване в 28-те области.

Пълен текст (Adobe PDF, 4.7 MB)

Регистрация на престъпленията в България

Регистрацията на престъпленията от общ характер зависи от множество фактори, сред които нормативната уредба, нагласите на гражданите към съобщаването на полицейските органи, както и от някои особености от процесуален и практически характер.

Настоящият доклад представя преглед на действащата нормативна уредба в България, регулираща обработката на сигнали за извършени престъпления и последващата им регистрация. Направен е и функционален анализ на процесите в оперативната дейност по приемане, регистриране и обработване на сигналите, съобщавани от граждани. Докладът изследва предпоставките в нормативната уредба и нейното прилагане, които в определени случаи дават възможност заявените престъпления да не се регистрират.

Пълен текст (Adobe PDF, 1 MB)

Тенденции на престъпността в България 2010 – 2020

Проблемът с престъпността е една от най-силно доминиращите теми в българското общество през последните 30 години. В края на 90-те години, наред с феномена на „силовите групировки“ – българският вариант на организираната престъпност, огромният брой всекидневни криминални инциденти създава усещане за несигурност и страх у българските граждани.

Настоящият доклад представя анализ на резултатите от проведеното през първата половина на 2020 г. Национално изследване на престъпността и поставя препоръки за повишаване на ефективността на институциите при регистрирането на докладвани от жертвите престъпления.

Пълен текст (Adobe PDF, 2 MB)