Categories
Карти на престъпността

Индекс на престъпността 2019

Индекс на престъпността 2019

* Общ брой избрани престъпления — oбщ брой на регистрираните от полицията престъпления против собствеността, престъпления против личността, престъпления против реда и общоопасни престъпления през съответния период.

** ИРБП — индекс на регистрираната битова престъпност. Индексът се калкулира на база броя регистрирани от полицията престъпления, съотнесени към 100 000 души.